Handla i webshop hos Krafer Garageportar (Sverige AB 556794-6222)
Hos Krafer kan du handla i webshop genom att besöka vår webshop, webshop.krafer.se och välja de produkter du önskar köpa . Därefter väljer du betalningssätt och lägger din order. Det är först när du har kontrollerat din order och godkänt köpvillkoren som ett köpeavtal mellan dig som kund och Krafer Sverige AB skapas. En orderbekräftelse skickas ut till den e-postadress som du har angivit vid beställningen.

Krafer Sverige AB reserverar sig för felaktigheter i t.ex. pris, leverans och produktinformation. Du har då din fulla rätt att antingen ändra eller ångra din beställning. Priser som anges i webshopen är inkl. frakt.

Personer som handlar av Krafer Sverige AB måste vara myndiga (18 år).
Krafer Sverige AB förbehåller sig rätten att neka en order utan given anledning.
Vid upptäckt av falsk beställning eller andra bedrägeriförsök så kommer ärendet att polisanmälas.

Betalning mot Faktura
Vi erbjuder betalsättet faktura.
Betalningsvillkor är 15 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 99 kr inkl moms. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Krafer förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Betalning med MasterCard och Visa
Vi erbjuder betalsättet kortbetalning och använder oss av leverantören NETS. Läs mer om kortbetalning på www.nets.eu

Information om ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som kund som står för returkostnaden. Kostnaden för frakten faktureras av direkt av transportören.

Våra leveranssätt

Portar 
Hemleverans: Kunden får porten hemlevererad utan kostnad och är själv ytterst ansvarig för att godset lossas från bilen. Kunden måste närvara vid leverans för godkännande och underskrift för mottagande. DHL sköter transporten och du blir aviserad via sms eller e-post innan hemleverans sker. Leveranstid är ungefär 5-10 arbetsdagar beroende på var i Sverige porten skall levereras. Lokala avvikelser kan förekomma, så som utkörningsdagar på uddaort, bro- eller färjeförbindelser eller andra förekommande avvikelser som vi ej kan råda över. Om du lagt till andra produkter i din beställning kan delade leveranser förekomma då produkter kan komma att skickas från olika lager.
Motorer och andra varor till ett värde överstigande 999:-
Garageportsöppnare och tillbehör till ett värde över 999Sek, som vi önskar vara sökbara, skickas till ditt närmsta utlämningsställe för DHL paketförsändelser även kallat DHL ServicePoint. Efter att de beställda produkterna ankommit utlämningsstället får du en avisering om att dina beställda varor finns för avhämtning.
Tillbehör och andra varor till ett värde av max 999:-
Mindre tillbehör som t.ex. fjärrkontroller, batterier och reservdelar till ett värde på max 999Sek skickas till beställaren via PostNord som brev.

Inträffar en leveransförsening informeras du om möjligt om dessa. För alla leveranser gäller att vägen till leverensadressen är farbar. Leverensen av portar sker dagtid på vardagar och kunden ansvarar för lossning av gods. Du blir kontaktad/aviserad före leverans. Kunden ansvarar för att mottagare av godset finns på överenskommen tid och plats. Varor levereras inte utan att godset kvitteras av kunden och Krafer Sverige AB förbehåller sig rätten att debitera de kostnader som uppstår på grund av att kunden inte kan ta emot gods enligt överenskommelse. Detta gäller även paket som vid leverens till uthämtningsställe inte har hämtats ut.
I nuläget levererar Krafer Sverige AB enbart till Sverige. Du kan även avhämta dina varor på vårt lager i Arvika.

Leveranstid  
Krafer Sverige AB har som mål att alltid leverera snarast möjligt, och målet är att skicka varorna senast nästkommande arbetsdag. Leveranstiden kan variera beroende på val av vara och om den är lagerförd eller beställs från fabrik samt var i Sverige den skall skickas. Lagervaror skickas normalt nästkommande arbetsdag. Med leveransdatum avses det datum Krafer Sverige AB lämnat över godset till transportör. Med reservation för saldofel i lager. Krafer Sverige AB ansvarar inte för kostnader som uppstår i samband med leveransförseningar.

Ankomstkontroll och transportrisker
Vid avlastning ska varorna inspekteras av mottagaren och leveransen kvitteras på fraktbrev. Om några skador syns på emballage eller på varan vid mottagandet ska detta noteras på fraktsedeln innan mottagaren kvitterar fraktsedeln. Anmäl därefter skadan omgående till vår kundtjänst på info@krafer.se så att vi så skickar vi ersättningsprodukter så snart som möjligt och efter att transportör meddelat svar i ärendet. Detsamma gäller för eventuella dolda skador som upptäckts efter att godset mottagits. Du måste göra en sådan anmälan till oss inom 7 dagar från mottagandet av leveransen. Efter 7 dagar finns ingen möjlighet att reklamera transportskador, synliga som dolda. Krafer Sverige AB ansvarar inte för kostnader som uppstår i samband med transportskador eller liknande.
Skadat gods får inte användas/monteras/driftsättas utan Krafer Sverige AB´s medgivande. Vi ber dig också spara emballaget för eventuell besiktning samt retur.

CE-märkning
Alla Krafer Sverige AB´s manuella portar är CE-märkta från våra leverantörer. Alla Krafer Sverige AB´s motorer och kringutrustning är CE-märkta som produkt. Port och motor som monteras tillsammans bildar en maskin. Om du som kund monterar produkterna själv så ligger ansvaret på dig att gällande lagstiftning följs. Gällande lagstiftning följs så länge montering och installation inte avviker från installationmanualer och ursprunglig konstruktion.

Ångerrätt, reklamationer och returer
Vid handel på Krafer Sverige AB´s webshop tillämpas Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Det innebär att du som kund alltid har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell anledning. Meddela vår kundservice inom 14 dagar efter det att du har mottagit den vara du vill returnera. Vid retur på grund av ångerrätt och öppet köp står du som kund för returfrakten och de skador som kan uppstå under transporten.

Som kund har du alltid en rätt att undersöka varan innan beslut tas om eventuell retur. Detta måste dock göras försiktigt och inte mer omfattande än nödvändigt då varan måste returneras i oförändrat skick och komplett. Detta betyder att man inte skall kunna se på varan att den varit öppnad eller att plomberingar är brutna. Krafer Sverige AB kan komma att debitera kunden eventuella extra kostnader som uppkommer vid ej kompletta returer, alternativt ej acceptera returen. Spara alltid följesedeln tills returen är avklarad.

Som kund har du en reklamationsrätt upp till 3 år på en vara. För dessa ärenden ska Krafer Sverige AB´s kundtjänst kontaktas. Om du anser att en vara är felaktig ska du reklamera denna inom skälig tid. Fel som uppstår inom 6 månader från varans mottagande anses vara ursprungliga vilket innebär att Krafer Sverige AB har ansvar för dem. För fel som uppstår senare ska du som kund kunna påvisa att felet förelåg redan vid leverensen för att reklamationen ska godkännas. En retur som uppstår på grund av en reklamation bekostas av Krafer Sverige AB. Krafer Sverige AB ersätter endast materialdelen och transportdelen i en reklamation. Kostnader för byte och arbete ersätts inte.

Företag  
I de fall som näringsidkare handlar hos Krafer Sverige AB så tillämpas Köplagen.

Garantier  
Förutom reklamationsrätten så erbjuder Krafer Sverige AB garantier i olika omfattningar. Respektive produkts garanti framgår i dokumentationen kring produkten. Om inget anges lämnas denna information på begäran. För att garanti ska kunna åberopas krävs att produkten är hanterad enligt tillverkarens skötselinstruktion och även att produkten, i förekommande fall, är korrekt monterad enligt tillverkarens monteringsanvisning samt är i oförändrat skick. Om en reparatör skickas ut i anmälda garantiärenden och inga fel kan konstateras förbehåller vi oss rätten att debitera dig de kostnader som uppstår. Detta gäller även i de fall då du orsakat skadan själv som vid t ex felmontering eller handhavandefel. Kom ihåg att spara fakturan då den fungerar som garantibevis. Om betalning skett genom något av våra andra alternativ måste du istället spara kvittot som du får via e-post i samband med att din vara levereras, den fungerar i dessa fall som garantibevis. 

Skulle någon av de levererade varorna vara felaktiga ber vi dig kontakta vår kundservice så snart som möjligt, så att vi kan åtgärda felet.

Force Majeure
Krafer Sverige AB anser sig vara befriade från underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet som beskrivs nedan. Detta gäller även om omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet.
Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.

Tvist  
Vid eventuella tvister ska dessa avgöras av svensk domstol enligt svensk lag.  
Krafer Sverige AB kommer vid en eventuell tvist att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendation.

Sekteretess & säkerhet
Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. Genom att i vår webshop godkänner du att Krafer Sverige AB lagrar de uppgifter vi behöver, såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer, för att kunna hantera vår kundrelation, göra kreditprövning och kunna erhålla förmånliga erbjudanden. Du godkänner också att vi har möjligheten att skicka nyhetsbrev och erbjudan till dig.
Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. För att lämna ut uppgifter krävs enligt personuppgiftslagen att du sänder in en undertecknad begäran till:
Krafer Sverige AB
Erik Sundlings Väg 2
S-671 60 ARVIKA
Endast Krafer Sverige AB har tillgång till dina uppgifter och lämnar inte ut några uppgifter utan ditt godkännande, med undantag från rättsliga ärenden.

Krafer Sverige AB medverkar inte till att skicka så kallad SPAM. Som kund till oss kan du få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation du initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation.

Copyright 
Allt material på vår hemsida är copyrightskyddat av Krafer Sverige AB och/eller dess leverantörer. Det innebär att bilder, texter och layout är copyrightskyddade. För att använda material från vår hemsida krävs ett skriftligt tillstånd från Krafer Sverige AB.
För att ansöka om tillstånd till att använda skyddat material, kontakta vår kundtjänst. Alla varumärken och bilder som omnämns eller visas på vår webbplats är copyrightskyddade och/eller varumärkesskyddade till respektive ägare.